NØGLE

1a
Kroppen langstrakt, ikke sammentrykt fra side til side. med 6 par engrenede skeletlemmer. Leddelt bagkrop. Skjoldet omgiver rugehulen:

Glasdafnier eller glaskrebs (afdeling Haplopoda)Glasdafnier eller Glaskrebs (afdeling Haplopoda)

Glasdafniefamilien (Leptodoridae) adskiller sig fra de øvrige dafnier ved at der kommer en naupliuslarve frem af hvileægget og ved den leddelte bagkrop. Familien regnes derfor for primitiv og er kun avanceret i sin levevis som rovdyr, der lever af andet dyreplankton. Dens tilstedeværelse kan være tegn på at der er mange fisk i søen, der lever af dyreplankton.

Glaskresb, glasdafnie, Leptodora kindtii, (L. hyalina), er almindelig i søer over ½ ha og dybere end 1,2 m. Talrig i næringsrige søer (Frederiksborg Slotssø, Arresø, Ejstrup sø), mindre talrig i let forurenede søer (Esrom sø, Hampen sø), den er ikke fundet i Vestjylland og sjældent nord for Limfjorden. Findes i søer med mindre end 2 ppt i saltholdighed. Forekommer i maj-november. Hunnen op til 18 mm.

(LINK:

Billede af Leptodora kindtii: http://www.potomacriver.org/images/biology/Leptodorabig.jpg)

Glaskrebs, glasdafnie har fået konkurrence fra en indslæbt sølanghaledafnie i de store amerikanske søer: http://ag.ansc.purdue.edu/il-in-sg/helm/helm9.htm

Glasdafnie findes også i Victoriasøen: http://www.ilec.or.jp/database/afr/afr-05.html

Dafnie-systematik: http://www.cladocera.uoguelph.ca/taxonomy/taxonomy.htm )

1b
Kroppen kompakt og mere eller mindre sammentrykt. 5-6 bladfødder eller 4 par skeletlemmer. Skjoldet omgiver kroppen eller danner kun en rugesæk:

Ægte dafnier

(afdeling Eucladocera) ..............................2Ægte dafnier, Eucladocera. Fra både hvileæg og sommeræg fremkommer yngel der ligner de voksne. Bagkroppen uden leddeling. 10 familier hvoraf 7 har repræsentanter i vore søer og dammes frie vandmasser. Familierne samles i 3 overfamilier.
2a
Skjoldet lille og reduceret til kun at fungere som rugesæk. 4 par skeletlemmer med ægte led:

Rovdafnier ............................................27

2b
Skjoldet 2.klappet og omgiver kroppen, benene og rugehulen. benene udviklede som bladfødder, der mangler tydelig leddeling................................................. 3
3a
Med 6 ensartede benpar:

Krystal- og klokkedafnier

(Overfamilie Sidoidea).............................. 4

3b
Med 5-6 benpar, der er forskelligt byggede:

Typiske dafnier og bunddafnier (Overfamilie Chydoroidea)........................ 5Tilbage